Problem ID Title Solved/Submit Pass Rate
1505奇数求和8/18
44.444%
1506苹果和虫子24/49
48.98%
1507(a/b)*c的值4/3
133.333%
1508大写字母的判断1/6
16.667%
1509数的输入和输出6/6
100%
1510特殊求和3/5
60%
1511硬币翻转5/6
83.333%
1512比n小的最大质数5/4
125%
1513计算乘积13/8
162.5%
1514交换输出10/12
83.333%
1515满足条件的数的累加5/2
250%
1516数字判断3/4
75%
1517输出整数部分11/19
57.895%
1518疫情集中隔离9/10
90%
1519字符判断11/42
26.19%
1520统计数13/14
92.857%
1521最大质因子15/39
38.462%
1522字符三角形2/1
200%
1523角谷猜想40/35
114.286%
1524求满足条件的3位数2/7
28.571%
1525计算(a+b)*(c-b)的值3/3
100%
1526鸡尾酒疗法6/8
75%
1527数字的处理与判断1/5
20%
1528与指定数字相同的数的个数3/2
150%
1529Sn的公式求和14/11
127.273%
1530判断是否存在重复的数4/10
40%
1534高精度求积(multiply) 6/15
40%
1535八皇后问题17/25
68%
1536【搜索与回溯】马的遍历(例题)13/11
118.182%
1537【搜索与回溯】分工问题(例题)28/11
254.545%
1538【搜索与回溯】跳马问题(例题)15/12
125%
1540Immediate Decodability2/4
50%
1542高精度数除以高精度数18/48
37.5%
1543大数比较的函数17/33
51.515%
1544大数减法的函数11/17
64.706%
1545高精度数除以低精度数33/25
132%
1546排序(适用各种排序)134/85
157.647%
1547至少有连续n个1的数3/10
30%
1550排队游戏
3/3
100%
1554迷宫问题最短路
1/1
100%
1555上锁的抽屉5/8
62.5%
1556生存游戏
2/2
100%
1558双精度浮点数的输入输出3/5
60%
1559足球联赛积分22/39
56.41%
1560小写字母的判断6/10
60%
1561足球联赛积分25/6
83.333%
1562与7无关的数16/36
44.444%
1563温度统计0/0
0.000%
1564序列排序18/13
138.462%
1565单词的长度1/1
100%