Problem ID Title Solved/Submit Pass Rate
1138小朋友的数字8/23
34.783%
1139车站分级7/13
53.846%
1140转圈游戏(Day 1)16/40
40%
1143积木大赛7/9
77.778%
1144花匠(Day 2)13/22
59.091%
1146[HNOI2008]越狱9/39
23.077%
1147Prime Distance0/0
0.000%
1148轻拍牛头 BZOJ16077/12
58.333%
1149Goldbach's Conjecture25/87
28.736%
1150Sherlock and his girlfriend1/2
50%
1151素数筛选29/34
85.294%
1152分解质因数11/17
64.706%
1153分解质因数
12/13
92.308%
1154牛吃草问题46/80
57.5%
1155打印等腰三角形24/60
40%
1156输出第三个整数53/30
176.667%
1157交换数值87/183
47.541%
1158鸡兔同笼52/42
123.81%
1159求N的正约数集合19/29
65.517%
1160求1~n每个数的正约数集合21/85
24.706%
1161判断是奇偶数73/107
68.224%
1162幂运算17/60
28.333%
1163筛素数15/195
7.692%
1164缘分19/42
45.238%
1165判断输入的数是否大于10054/49
110.204%
1166输入三个数,从大到小的顺序输出24/23
104.348%
1167判断温度20/8
250%
1168判断正负数33/33
100%
1169行李收费计算14/20
70%
1170找最大的数42/116
36.207%
1172判断是否为3位数24/19
126.316%
1174高精度加法77/106
72.642%
1175高精度减法55/45
122.222%
1176高精度乘法54/80
67.5%
1177用for计算1至n的和40/34
117.647%
1178输出1至n之间所有的偶数36/34
105.882%
1179计算奇偶数的和25/36
69.444%
1180计算n!36/51
70.588%
1181求平均年龄52/155
33.548%
1182最高成绩30/33
90.909%
1183判断前n项和是否大于1000043/60
71.667%
1184求两个正整数的最大公约数53/94
56.383%
1185计算满足不等式的最小n值20/55
36.364%
1186整数统计10/27
37.037%
1187求n个n的乘积的末两位数是多少23/57
40.351%
1188求阶乘的和23/51
45.098%
1190百鸡百钱40/68
58.824%
1191水仙花数31/10
310%
1192数字金字塔109/101
107.921%
1193求最长上升序列41/188
21.809%