Problem ID Title Solved/Submit Pass Rate
1017统计单词个数15/31
48.387%
1066字符串的展开22/49
44.898%
1238查找字符串12/22
54.545%
1240字符串的最大循环周期23/46
50%
1357Radio Transmission5/18
27.778%
1360Seek the Name, Seek the Fame7/23
30.435%
1361OKR-Periods of Words4/7
57.143%
1380字符串匹配问题
 
28/61
45.902%
1443最高分数的学生姓名32/37
86.486%
1458字符替换45/37
121.622%
1459字符串正反连接57/56
101.786%
1460数字母38/32
118.75%
1461时间转换43/25
172%
1462过滤空格42/55
76.364%
1463国家排序30/23
130.435%
1464字符串相等吗55/40
137.5%
1465统计数字个数28/36
77.778%
1466找第一个只出现一次的字符33/78
42.308%
1467基因相关性34/44
77.273%
1468石头剪子布25/19
131.579%
1469输出亲朋字符串37/50
74%
1470合法C标识符查8/31
25.806%
1471配对碱基链21/14
150%
1472密码翻译32/50
64%
1473加密的病历单17/21
80.952%
1474小写字母转换成大写20/16
125%
1475整理药名13/6
216.667%
1476字串包含39/62
62.903%
1477验证子串28/38
73.684%
1478删除单词后缀11/13
84.615%
1479单词的长度31/27
114.815%
1481句子翻转23/24
95.833%
1482字符串p型编码24/12
200%
1483判断字符串是否为回文33/39
84.615%
1484连续出现的字符10/7
142.857%
1485最长单词218/10
180%
1540Immediate Decodability2/4
50%
1665带通配符的字符串匹配0/0
0.000%
1687字符串插入0/0
0.000%
1729字符串中最长的连续出现的字符0/0
0.000%
1795连接回文串19/10
190%
2392【例68.3】 忽略大小写的字符串比较0/0
0.000%
2393练68.1 输出亲朋字符串10/11
90.909%
2400【例69.3】 字符串中的空格0/0
0.000%
2406【例70.1】 字符串移位包含问题0/0
0.000%
2407【例70.2】 求A-B字符串0/0
0.000%
2410练70.2 判断字符串是否为回文4/4
100%
4029【07NOIP提高组】字符串的展开0/0
0.000%
4977FJ的字符串0/0
0.000%