Problem ID Title Solved/Submit Pass Rate
1320计算鞍点36/54
66.667%
1444谁考了第k名29/29
100%
1470合法C标识符查8/31
25.806%
1520统计数13/14
92.857%
1521最大质因子15/39
38.462%
1524求满足条件的3位数2/7
28.571%
1528与指定数字相同的数的个数3/2
150%
1563温度统计0/0
0.000%
1564序列排序18/13
138.462%
1565单词的长度1/1
100%
1566扫雷游戏地雷数计算23/12
191.667%
1567古代密码8/6
133.333%
1594统计指定范围里的数0/0
0.000%
1595按照个位数排序0/0
0.000%
1596过滤多余的空格0/0
0.000%
1597图像叠加1/0
0.000%
1598出书最多0/0
0.000%
1599满足条件的数的累加20/0
0.000%
1600偶数降序输出0/0
0.000%
1601替换单词0/0
0.000%
1602图像处理0/0
0.000%
1603字符统计1/0
0.000%
1604数字放大1/1
100%
1605统一文件名4/6
66.667%
1606内部元素之和0/0
0.000%
1607整数排序0/0
0.000%
1608计算好数0/0
0.000%
1609石头剪刀布0/1
0%
1610数组指定部分逆序重放0/0
0.000%
1611简单密码0/0
0.000%
1612错误探测26/14
185.714%
1613奇数单增序列7/9
77.778%
1614话题焦点人物2/4
50%
1615单词倒排24/18
133.333%
1616细菌的繁殖与扩散0/0
0.000%
1617大整数加法6/6
100%
1618合影效果11/12
91.667%
1619循环数0/0
0.000%
1725小白鼠再排队0/0
0.000%
1726多余的数0/0
0.000%
1727打字员0/0
0.000%
1728最好的草0/0
0.000%
1729字符串中最长的连续出现的字符0/0
0.000%